20:49:04    پنج شنبه    ۲۴ آبان ۱۳۹۷

سد ذخیره ای – تغذیه ای شوسف

تونل مشترک تاسیسات شهری (تونل انرژی)بلوار شارستان رضوی مشهد
دی ۷, ۱۳۹۵
سد ذخیره ای – تغذیه ای سلم آباد
دی ۷, ۱۳۹۵

سد ذخیره ای – تغذیه ای شوسف

نام پروژه : مطالعات مرحله ۱و۲و۳ سد شوسف نهبندان 
کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی
شماره قرار داد مرحله مطالعاتی : ۵۶۵۰
تاریخ ابلاغ قرار داد: ۲۸/۶/۱۳۷۰
مدت قرارداد: ۴ ماه
شماره قرار داد مرحله اجرایی : ۴۵/۱۰۹۷/۲۴۵۸
تاریخ ابلاغ قرار داد: ۳۱/۳/۱۳۸۴
مدت قرار داد : ۲۰ ماه
 
اهداف طرح  :
 هدف از اجرای سد ذخیره ای – تغذیه ای شوسف، کنترل سیلابهای فصلی به منطقه ذخیره سازی رگبارهای بهاری و تغذیه سفره آب زیر زمینی در پایین دست محور سد می باشد.
 
اجزاء طرح:
سد شوسف مجموعه ای از سازه های خاکریز بدنه سد – سرریز – آبگیر- اتاق شیر – حوضچه آرامش و ساختمان نگهبانی می باشد. نوع سد از نوع خاکی با هسته رسی و ارتفاع از بستر رودخانه ۵/۲۶ متر و تراز تاج سد ۱۱۰ متر نسبت به تراز سطح مبنا و ارتفاع از پی ۵/۳۱ متر و طول تاج ۱۷۴ متر و عرض تاج   
۷ متر است.
 
مشخصات مخزن :
تراز نرمال ۵/۱۰۴ متر نسبت به تراز سطح مبنا و حجم کل مخزن ۳۸۳ هزار متر مکعب و حجم مفید مخزن ۲۳۰ هزار متر مکعب و حجم آب تنظیم شده سالانه : ۶۰۰ هزار متر مکعب است.
 
سیستم آبگیری :
موقعیت سیستم آبگیری سد شوسف نهبندان در جناح چپ و در کنار سیستم تخلیه کننده تحتانی قرار گرفته است و رقوم ورودی ۹۳ متر نسبت به تراز سطح مبنا و رقوم خروجی کف لوله : ۸۲ متر نسبت به تراز سطح مبنا و دبی متوسط ۰۳/۱ متر مکعب بر ثانیه و قطر لوله آبگیر ۵۰۰ میلیمتر است.
نوع شیر آلات: یک عدد شیر پروانه ای و یک عدد شیر کشویی می باشد و ظرفیت سرریز در سیلاب طراحی ۲۰۰ متر مکعب بر ثانیه است.
 
انجام عملیات بدنه سد :
خاکبرداری :                     86000 متر مکعب
خاکریزی بدنه:                   125000 متر مکعب
ریپ راپ و پنجه سنگی :        7150 متر مکعب
فیلتر – زهکش :                 18000 متر مکعب
عملیات بنایی با سنگ :         3000  متر مکعب
بتن ریزی:                        1500 متر مکعب
آرماتور بندی:                    70000 کیلوگرم