01:52:03    دوشنبه    ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

سد ذخیره ای – تغذیه ای سلم آباد

سد ذخیره ای – تغذیه ای شوسف
دی ۷, ۱۳۹۵
سد ذخیره ای – تغذیه ای سراب
دی ۷, ۱۳۹۵

سد ذخیره ای – تغذیه ای سلم آباد

نام پروژه : سد ذخیره ای تغذیه ای سلم آباد
نام کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی خراسان
پیمانکار : شرکت خدمات مهندسی آب و خاک
شماره قرار داد مرحله مطالعاتی: ۱۴۱/۱۱/۱۶۵۵۱
تاریخ ابلاغ قرار داد: ۱۹/۴/۱۳۷۶
مدت قرارداد: ۶ ماه
شماره قرار داد مرحله اجرایی:۱۴۱/۱۱/۲۹۵۰۶
تاریخ ابلاغ قرار داد: ۲۰/۷/۱۳۷۷
مدت قرارداد: ۲۰ ماه
 
اهداف طرح:
 هدف از اجرای سلم آباد انحراف رواناب و سیلاب های زیر حوزه شهرستانک توسط بندی انحرافی که در پائین دست روستای شهرستانک ساخته می شود، به داخل میان حوزه می باشد. آب فوق در پشت سدی ذخیره ای در خروجی میان حوزه که در شمال روستای سلم آباد واقع است، ذخیره می شود و از این آب جهت تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی پایین دست سد استفاده خواهد شد.
 
محل اجرای پروژه:
۹۰ کیلومتری جنوب شهرستان بیرجند و ۲ کیلومتری روستای سلم آباد
 
اجزاء طرح:
پروژه سلم آباد شامل یک سد و یک دایک خاکی با هسته رسی جهت تشکیل یک مخزن واحد با مشخصات زیر می باشد.
 
مشخصات سد اصلی :
رقوم تاج سد ۵/۲۱۲ متر و عرض تاج ۷ متر و بیشترین عرض سد در کف ۱۵۱ متر می باشد.
رقوم ورودی لوله آبگیر ۷۶ و ۸۰ متر و رقوم خروجی لوله آبگیر ۴/۶۹ متر، طول لوله آبگیر ۱۴۱ متر است. طول سرریز ( در جهت جریان) ۵/۱ متر و عرض سرریز ( عمود بر جهت جریان) ۵ متر می باشد.
 
مشخصات دایک خاکی:
رقوم تاج ۹۷ متر و ارتفاع از سطح زمین ۵/۱۵ متر می باشد. ارتفاع از پی ۱۷ متر ، عرض تاج سد ۵ متر و طول تاج ۸۳۴ متراست. بیشترین عرض دایک در سطح زمین ۸۰ متر می باشد.
 
خلاصه احجام سد تغذیه ای سلم آباد :
خاکریزی:                             580 هزار متر مکعب
بتن ریزی و عملیات بنایی:          1350 متر مکعب