15:55:20    شنبه    ۲ بهمن ۱۴۰۰

گشت و بازرسی منابع آب

عنوان پروژه

فاز

موقعیت

کارفرما

تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع آب استان خراسان شمالی (سال 98-97)
نظارتی
خراسان شمالی
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع آب استان خراسان شمالی (سال97-95)
نظارتی
خراسان شمالی
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی منابع آب سطح استان لرستان (سال 98-97)
نظارتی
استان لرستان
شرکت آب منطقه ای لرستان
تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی منابع آب سطح استان لرستان (سال 97-96)
نظارتی
استان لرستان
شرکت آب منطقه ای لرستان
استقرار گروه های گشت و بازرسی سطح استان لرستان (سال 96 - 95 )
نظارتی
استان لرستان
شرکت آب منطقه ای لرستان
گشت و نظارت منابع آب استان کرمانشاه (سال 98-97)
نظارتی
استان کرمانشاه
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
خدمات مهندسی مطالعات گشت و نظارت از چاه ها و منابع آب استان (سال 91)
نظارتی
خراسان جنوبی - بیرجند
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی