20:54:33    پنج شنبه    ۲۴ آبان ۱۳۹۷

گشت و بازرسی

عنوان پروژه

فاز

موقعیت

کارفرما

تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع آب استان خراسان شمالی (سال96 )
نظارتی
خراسان شمالی
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی منابع آب سطح استان لرستان (سال 97-96)
نظارتی
استان لرستان
شرکت آب منطقه ای لرستان
استقرار گروه های گشت و بازرسی سطح استان لرستان (سال 96 - 95 )
نظارتی
استان لرستان
شرکت آب منطقه ای لرستان
خدمات مهندسی مطالعات گشت و نظارت از چاه ها و منابع آب استان (سال 91)
نظارتی
خراسان جنوبی - بیرجند
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی