15:41:19    شنبه    ۲ بهمن ۱۴۰۰

مخازن

عنوان پروژه

فاز

موقعیت

کارفرما

مطالعات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) طرح احداث مخزن 40000 متر مکعبی پهنه L مشهد (طی 2 قرارداد)
نظارتی
خراسان رضوی - مشهد
شرکت آب فاضلاب مشهد
انجام مطالعات مرحله دوم و تهیه نقشه های اجرایی خطوط طرح شبکه توزیع پهنه های I1 , I2 ,O,R شهر مشهد
مطالعاتی
خراسان رضوی - مشهد
شرکت آب و فاضلاب مشهد
نظارت کارگاهی بر اجرای احداث مخزن 10000متر مکعبی پهنه I2 واحداث ساختمان انبار کلر در سطح شهر مشهد
نظارتی
خراسان رضوی - مشهد
شرکت آب و فاضلاب مشهد
قرارداد خدمات مهندسی مرحله سوم احداث و ساخت مخزن I2
نظارتی
خراسان رضوی - مشهد
شرکت آب و فاضلاب مشهد