14:43:16    شنبه    ۲ بهمن ۱۴۰۰

پروژه های مطالعاتی و نظارتی شبکه آبیاری و زهکشی

عنوان پروژه

فاز

موقعیت

کارفرما

نظارت کارگاهی و عالیه شبکه آبیاری فرعی اراضی پایاب سد چهچهه کلات
نظارتی
خراسان رضوی - کلات
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت عالیه وکارگاهی عملیات تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد اسدیه (رزه)
نظارتی
خراسان جنوبی - درمیان
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد بار
مطالعاتی / نظارتی
خراسان رضوی - نیشابور
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی سد ارداک
مطالعاتی
خراسان رضوی - مشهد
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد زاوین
مطالعاتی / نظارتی
خراسان رضوی - کلات
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی جنوب شرق درگز
مطالعاتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی لطف آباد
مطالعاتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی سد درگز
مطالعاتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
و .......