20:49:55    پنج شنبه    ۲۴ آبان ۱۳۹۷

شبکه های آبیاری و زهکشی

پروژه مطالعاتی شبکه آبیاری و زهکشی

عنوان پروژه

فاز

موقعیت

کارفرما

نظارتی
خراسان رضوی - کلات
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم کنترل سیلاب شبانکاره
مطالعاتی
استان بوشهر
شرکت آب منطقه ای بوشهر
مطالعات مرحله دوم بند خاکی کوه کمر
مطالعاتی
خراسان شمالی - بجنورد
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
مطالعه و نظارت سیستم های نوین آبیاری شهرستان بجنورد
مطالعاتی
خراسان شمالی - بجنورد
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع مدرن گلخانه ای پایاب سد مخزنی ابیورد
مطالعاتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعات مرحله دوم طرح تامین آب روستای بغبغو
مطالعاتی
خراسان رضوی - سرخس
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
مطالعه و نظارت عالیه و کارگاهی اجرای طرح عملیات آب و خاک تعاونی تولید اترک 14چاه شماره 1 روستای مقصودآباد
مطالعاتی / نظارتی
خراسان رضوی - قوچان
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
انجام عملیات نظارت عالیه وکارگاهی تجهیز و نوسازی اراضی تعاونی تولید قائم جام
نظارتی
خراسان رضوی - تربت جام
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
و .......