14:49:27    شنبه    ۲ بهمن ۱۴۰۰

پروژه های مطالعاتی و نظارتی سیستم های نوین آبیاری تحت فشار

عنوان پروژه

فاز

موقعیت

کارفرما

مطالعه و نظارت سیستم های نوین آبیاری شهرستان بجنورد
مطالعاتی
خراسان شمالی - بجنورد
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
مطالعات و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح1500 هکتار شهرستان های (فریمان،چناران،طرقبه وشاندیز)
مطالعاتی
خراسان رضوی
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
بازبینی مطالعات آبیاری تحت فشار و آبیاری سطحی در سطح شهرستان های استان خراسان رضوی
مطالعاتی
خراسان رضوی
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
مطالعات شبکه های آبیاری تحت فشارنیل آباد
مطالعاتی
خراسان رضوی - تربت جام
شرکت سهامی زراعی نیل آباد
و .......