سدهای مخزنی را می توان بدون تردید از مهمترین تاسیسات زیربنایی کشور به شمار آورد که از طریق ذخیره سازی و تنظیم آب برای مصارف کشاورزی، شرب، صنعت و تولید برق نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی کشور ایفا می کنند.

با توجه به بالارفتن عمر سدهای موجود و افزایش روزافزون جمعیت در مناطق پایین دست و نیز کمیابی ساختگاه های مناسب برای سدهای جدید پایداری سدهای اجرا شده و یا در حال اجرا روز به روز از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می شود. همه این عوامل باعث می شود پیوسته مقررات سخت تری برای کنترل پایداری و ایمنی سدها وضع شود و بهره برداران و مسئولان سدها به منظور حفاظت عامه مردم از خطرات احتمالی شکست سدها، طبق برنامه­های تنظیم شده کنترل پایداری و ایمنی سدها را به طور مستمر پیگیری نمایند.

در همین راستا رفتار سنجی سدها بر مبنای تجهیزات نصب شده نقش مهمی را در زمینه ایمنی اینگونه سازه ها ایفا می کند.