10:43:22    پنج شنبه    ۲۷ دی ۱۳۹۷

سیمای طرح
سد ذخیره ای کریت بر روی رودخانه کریت که یکی از سر شاخه های رودخانه نمک می باشد، احداث شده است.


اهداف کلی طرح
• تنظیم آب رودخانه شهلوک (کریت)
• توسعه کشاورزی و آبیاری اراضی منطقه
• تامین حقابه و نیاز آبی الگوی کشت
• توسعه دامپروری از طریق کشت علوفه و پرورش ماهی و اردک

مشخصات فنی سد کریت
نوع سد بتنی قوسی - وزنی
ارتفاع قسمت قوسی از پی 53 متر
طول تاج 321 متر
حجم مخزن 7/57 میلیون متر مکعب
حجم آب تنظیمی 7/57 میلیون متر مکعب

موقعيت جغرافيائی طرح
• استان خراسان جنوبی - 56 کیلومتری جنوب شرق طبس در نزدیکی روستای چیروک

کارفرما
• شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
wkorit