09:46:19    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

سیمای طرح
سد ذخیره ای کریت بر روی رودخانه کریت که یکی از سر شاخه های رودخانه نمک می باشد، احداث شده است.


اهداف کلی طرح
• تنظیم آب رودخانه شهلوک (کریت)
• توسعه کشاورزی و آبیاری اراضی منطقه
• تامین حقابه و نیاز آبی الگوی کشت
• توسعه دامپروری از طریق کشت علوفه و پرورش ماهی و اردک

مشخصات فنی سد کریت
نوع سد بتنی قوسی - وزنی
ارتفاع قسمت قوسی از پی 53 متر
طول تاج 321 متر
حجم مخزن 7/57 میلیون متر مکعب
حجم آب تنظیمی 7/57 میلیون متر مکعب

موقعيت جغرافيائی طرح
• استان خراسان جنوبی - 56 کیلومتری جنوب شرق طبس در نزدیکی روستای چیروک

کارفرما
• شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
wkorit