15:24:11    شنبه    ۲ بهمن ۱۴۰۰

    از زمان ساخت اولین سدها تاکنون از مهمترین دغدغه های مهندسان سد سازی میزان انطباق پذیری رفتار سد در دوران ساخت و بهره برداری بر رفتار پیش بینی شده در مرحله طراحی بوده است زیرا عموما عدم قطعیت هایی خاص هر سازه در حین ساخت وجود دارند و می توانند رفتار سد را گاهی به میزان زیادی تحت الشعاع قراردهند. مهار اینگونه عوامل و انجام پیش بینی های دقیق در مرحله طراحی بسیار مشکل و گاهی غیرممکن می باشد. نصب ابزارهای الکتریکی و مکانیکی وسپس بررسی و تفسیرکمیتهای اندازه گیری شده توسط این ابزارها تا حد زیادی می تواند این نگرانی را برطرف نماید. بطور کلی از اهداف ابزار گذاری در سدها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • بررسی عملکرد سد از دیدگاه پایداری و امکان بروز آسیب ها و موارد خسارت آور و ناخواسته: این هدف در راستای تامین دوام سد و پیش آگهی از احتمال شکست سد و جلوگیری از تلفات است.
  •  مقایسه رفتار مشاهده شده با رفتار پیش بینی شده: این هدف در راستای ارزیابی روش های طراحی و محاسبه است و در صورتی که رفتار مشاهده شده با آنچه که پیش بینی شده است هماهنگ نباشد علت یابی آن باید منجر به تصحیح یکی از آنها شود. در همین راستا پارامترهای واقعی مورد نیاز محاسبات به دست می آید و نیز موجب ارزیابی و تقویت مبانی روش های طراحی می گردد.
  • دسترسی به فهم دقیق تر رفتار سدها به عنوان یک مدل آزمایشگاهی در مقیاس واقعی جهت تصحیح و بهینه سازی طرح های آینده و پیشبرد مرزهای دانش در حوزه سدسازی و کمک به توسعه مباحث تحقیقی آموزشی مربوطه.
  • دسترسی به نکات فنی واقعی قابل استناد به آنها که از دیدگاه حقوقی مسایلی مطرح گردد.
  • استفاده از نتایج در تصحیح تئوری ها، بهینه کردن در طرح های آتی، ارزیابی نرم افزارهای مورد استفاده
  • بنابراین با توجه به اهداف فوق ابزاربندی سدها، برنامه این عملیات و نوع دستگاه ها باید تامین کننده اهداف فوق باشد و به همین علت کاری تخصصی است و نیاز به تجربه دارد.

پروژه های رفتارنگاری

عنوان پروژه

موقعیت

کارفرما

گالری تصاویر

مطالعات رفتارنگاری سدهای مسجد سلیمان ، کرخه ،جره ، مارون
استان خوزستان
سازمان آب وبرق خوزستان
1361681444209951_large
مطالعات تخصصی و ایمنی و پایداری سد مسجد سلیمان
استان خوزستان
سازمان آب وبرق خوزستان
05_dam_430
مطالعات رفتارنگاری سد دوستی
استان خراسان رضوی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
20161005_111711
مطالعات کنترل پایداری وایمنی سدهای دردست بهره برداری(سد تبارک آباد)
استان خراسان رضوی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
T
مطالعات رفتارنگاری سد کمایستان سبزوار
استان خراسان رضوی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
Komayestan-dam-1
رفتارنگاری سد ارداک
استان خراسان رضوی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
ardak dam 2
رفتارنگاری سد بار
استان خراسان رضوی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
111100
رفتارنگاری سد اسدیه
استان خراسان جنوبی
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
asadie dam 1
مطالعات رفتارنگاری (پایش ایمنی) سدهای خان آباد، کزنار و هاله
استان لرستان
شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان
khan-abad-lorestan-dam-1