رزومه محمدرسول کریم پور

محمد رسول کریم پور

سمت  :   مدیر امور مطالعات

مدرک :   کارشناسی مهندسی عمران

resume-fazel