15:54:01    شنبه    ۲ بهمن ۱۴۰۰

پروژه های راه سازی

عنوان پروژه

فاز

موقعیت

کارفرما

نظارت بر پروژه های راه های روستایی شهرستان شیروان
نظارتی
خراسان شمالی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی
عملیات خاکی و آسفالت محور بشرویه امام زاده علی و سه راهی جعفری - ارسک
نظارتی
خراسان جنوبی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
راه دسترسی سد گراتی
نظارتی
خراسان شمالی - روستای گراتی
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
راه دسترسی سد ذخیره ای کریت
نظارتی
یزد - طبس
شرکت آب منطقه ای یزد
راه های دسترسی درون کارگاهی سد ابیورد
نظارتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعات راه دسترسی سد و نیروگاه چومان
مطالعاتی
کردستان - شهرستان بانه منطقه چومان
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
راه دسترسی سد ذخیره ای ارداک
نظارتی
خراسان رضوی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
راه دسترسی سد ذخیره ای زاوین کلات
نظارتی
خراسان رضوی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
راه دسترسی سد ذخیره ای بار نیشابور
نظارتی
خراسان رضوی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
راه دسترسی سد ذخیره ای اسدیه رزه
نظارتی
خراسان جنوبی
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
راه دسترسی سد ذخیره ای چهچه
نظارتی
خراسان رضوی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی