محمد فرخ فاضل

سمت  :   مدیر امور قراردادها

مدرک :   لیسانس عمران

resume-fazel