19:02:00    پنج شنبه    ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

محمدرسول کریم پور

سمت  :   مدیر امور مطالعات

مدرک :    لیسانس مهندسی تکنولوژی ساختمان

resume-fazel