08:53:50    دوشنبه    ۳۱ تیر ۱۳۹۸

محمدرسول کریم پور

سمت  :   مدیر امور مطالعات

مدرک :    لیسانس مهندسی تکنولوژی ساختمان

resume-fazel