18:50:24    پنج شنبه    ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

محمدرضا قانع

سمت  :   مدیر امور آزمایشگاه ژئوتکنیک

مدرک :    لیسانس راه و ساختمان

resume-fazel