محبوبه شمشیری

سمت  :   مدیر امور قراردادها

مدرک :   لیسانس ریاضی کاربردی کامپیوتر

resume-fazel