حمید رضا زرین خو

سمت  :   مدیر عامل

مدرک :   لیسانس زمین شناسی