احمد سنجی         

سمت  :   مشاور مدیر عامل

مدرک :   فوق لیسانس راه و ساختمان

resume-sanji