احمد سنجی         

سمت  :   معاونت فنی

مدرک :   فوق لیسانس راه و ساختمان

resume-sanji