10:44:39    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

خط انتقال آب تصفیه خانه درگز


اهداف کلی طرح
• هدف از انجام این مطالعات بررسی وضعیت موجود منطقه و طراحی سیستم
انتقال آب شرب و صنعت از سد ابیورد به شهر درگز می‌باشد.

نحوه تخصیص آب سد ابیورد
• دبی طراحی در این مطالعات مقدار آن برابر با 300 لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شده است
* طبق تخصیص آب وزارت نیرو، میزان تخصیص آب سد ابیورد به شرح ذیل می‌باشد:
- تخصیص آب به میزان 6/3 میلیون متر مکعب در سال جهت مصارف صنعت.
- خصیص آب به میزان 2/0 میلیون متر مکعب در سال جهت تامین نیاز زیست محیطی.
- تخصیص آب به میزان 5 میلیون متر مکعب در سال جهت تامین آب شرب شهرهای درگز،
نوخندان و لطف آباد و برخی از روستاهای منطقه.

موقعيت جغرافيائی طرح
• محل طرح های بهره برداری از رودخانه های شورکال و زنگلانلو
در استان خراسان رضوی و در محدوده شرقی و جنوب شرقی شهرستان درگز واقع شده است.
منطقه طرح شامل شهرهای درگز، لطف آباد و نوخندان و 12 روستا
(گلريز، چتر، گل خندان، ياتول، توقي، ميرقلعه، خيرآباد، صفرقلعه، غفار آباد، شيلگان، حصار، قربان آباد) می‌باشد.

کارفرما
• شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی