15:27:04    شنبه    ۲ بهمن ۱۴۰۰

پروژه های مطالعاتی مهندسی رودخانه

عنوان پروژه

فاز

موقعیت

کارفرما

مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی رودخانه گلرودبار
مطالعاتی
استان سمنان
شرکت سهامی آب منطقه ای استان سمنان
مطالعات سرتاسری تعین حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل های شهرستان فاروج(رودخانه چری به طول60کیلومترورودخانه خسرویه تا اتصال به اترک به25کیلومتر)
مطالعاتی
خراسان شمالی - فاروج
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
مطالعات مرحله اول ودوم حد بستر و حریم و مدیریت،مهارو ایمن سازی سیلاب محدوده بجنورد
مطالعاتی
خراسان شمالی - بجنورد
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
مطالعات مرحله اول ودوم پروژه بهساری و بازسازی و مقاوم سازی مسیل نهرنادری
مطالعاتی
خراسان رضوی - مشهد
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
مطالعات مرحله اول ودوم آبهای سطحی شهرک باهنر و مصلی در منطقه 6
مطالعاتی
خراسان رضوی - مشهد
شهرداری مشهد
مطالعات و طراحی شبکه ،هدایت و دفع آبهای سطحی و سیلاب شهر اسفراین و کلیه حوزه های مشرف به آن
مطالعاتی
خراسان شمالی - اسفراین
استانداری خراسان شمالی
مطالعات مرحله اول و دوم آبهای سطحی منطقه 3 شهرداری مشهد
مطالعاتی
خراسان رضوی - مشهد
شهرداری مشهد
کنترل سیل حوزه سد گلستان (گلمندره)
نظارتی
خراسان شمالی - گرم جاجرم
منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی
مطالعات مرحله اول و دوم طرح کنترل سیلاب رودخانه زنگلانلو
مطالعاتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
و .......