14:11:25    شنبه    ۲ بهمن ۱۴۰۰

مشخصات فنی تونل انتقال آب
مقطع دایروی
قطر داخلی 4 متر
طول تونل 3540 مترطول
ظرفیت تونل 50 متر مکعب برثانیه

مشخصات فنی بند انحرافی انتقال آب
نوع سرریز اوجی آزاد
طول کلی سد انحرافی 71/9 متر
حداکثرارتفاع بند انحرافی 6/45 متر
حجم بتن ریزی 57200 متر مکعب
حجم عملیات خاکی 860000 متر مکعب


اهداف کلی طرح
 تامین حقابه های اراضی واقع در پایاب سد
 تامين آب كشاورزي اراضی واقع در جنوب شرق درگز به وسعت 1770 هکتار
 تامین بخشی از آب شرب و صنعت درگز

موقعيت جغرافيائی طرح
• سد ابیورد و تونل انتقال آب درفاصله 35 کيلومتری جنوب شرقی شهرستان درگز

کارفرما
• شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
wtonel