تصفیه خانه ها و شبکه های مرتبط

شبکه و تصفیه خانه ها

عنوان پروژه

فاز

موقعیت

کارفرما

احداث،بهره برداری و انتقال (B.O.T) پروژه تصفیه خانه پیکره مسکونی منطقه آزاد چابهار
مطالعاتی / نظارت و بهره برداری
استان سیستان بلوچستان - چابهار
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
مطالعات مرحله اول و مرحله دوم تصفیه خانه وشبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صعتی شریف ابهر
مطالعاتی
استان زنجان
شرکت شهرک های صنعتی شریف ابهرزنجان
نظارت عالیه وکارگاهی احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شریف ابهر
نظارتی
استان زنجان
شرکت شهرک های صنعتی شریف ابهر
مطالعات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی)طرح عملمیات ساختمانی انتقال آب از تونل تا سدابیورد(اسپیان)وعملیات تکمیلی سد مخزن ابیورد و خط انتقال آب تصفیه خانه درگز
نظارتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت آب منطقه ای خرسان رضوی
انجام مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه آب شرب درگز
مطالعاتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه خانه و خطوط انتقال آب سد بار
مطالعاتی
خراسان رضوی - نیشابور
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعات مرحله اول ودوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر بینالود
مطالعاتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت عمران شهر جدید بینالود
تکمیل مطالعات مرحله اول طرح فاضلاب شهر بینالود
مطالعاتی
خراسان رضوی - بینالود
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
شناسایی،تامین،انتقال و تصفیه آب شهر دوشنبه
مطالعاتی
کشور تاجیکستان - دوشنبه
شرکت آب و کاریز دوشنبه