20:49:12    پنج شنبه    ۲۴ آبان ۱۳۹۷

تصفیه خانه ها و شبکه های مرتبط

شبکه و تصفیه خانه ها

عنوان پروژه

فاز

موقعیت

کارفرما

مطالعاتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعاتی
خراسان رضوی - نیشابور
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعاتی / نظارت و بهره برداری
استان سیستان بلوچستان - چابهار
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
مطالعاتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت عمران شهر جدید بینالود