10:42:32    پنج شنبه    ۲۷ دی ۱۳۹۷

شبکه و تصفیه خانه ها

عنوان پروژه

فاز

موقعیت

کارفرما

مطالعاتی - نظارتی
استان زنجان
شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان
مطالعاتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعاتی
خراسان رضوی - نیشابور
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعاتی / نظارت و بهره برداری
استان سیستان بلوچستان - چابهار
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
مطالعاتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت عمران شهر جدید بینالود