14:31:37    شنبه    ۲ بهمن ۱۴۰۰

شبکه و تصفیه خانه ها

عنوان پروژه

فاز

موقعیت

کارفرما

مطالعات مرحله اول و دوم استحصال (تصفیه پیشرفته) پساب شهری ماهدشت در شهرک صنعتی کوثر
مطالعاتی
استان البرز
شرکت شهرک های صنعتی استان البرز
راهبری و نگهداری ایستگاه پمپاژ،بند انحرافی و تصفیه خانه شماره 1 و 2
نظارتی
استان خراسان رضوی - مشهد
شرکت آب و فاضلاب مشهد
مطالعاتی - نظارتی
استان زنجان
شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان
مطالعاتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعاتی
خراسان رضوی - نیشابور
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعاتی / نظارت و بهره برداری
استان سیستان بلوچستان - چابهار
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
مطالعاتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت عمران شهر جدید بینالود