11:17:26    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

تصفیه خانه آب شرب درگز


سیمای طرح
• یکی از اهداف انتقال آب به شهر درگز تامین نیاز آب شرب میباشد، لذا جهت رساندن آب به کیفیت مطلوب و مورد استفاده نیاز به تصفیه آب خام می باشد. برای رسیدن به این منظور تصفیه خانه ای در انتهای مسیر خط انتقال پیش بینی شده است.


اهداف کلی طرح
• هدف از احداث تصفیه خانه آب شرب شهر درگز ، تصفيه آب انتقالی از سد ابیورد جهت تأمين بخشي از نياز آب شرب شهرهاي درگز، نوخندان، لطف آباد و 12 روستای اطراف شهر بر اساس بند 4 موافقت اولیه تخصیص آب طرح هزار مسجد مي باشد .کمبود و یا باقیمانده نیاز آبی جمعیت منطقه طرح ، از طریق چند حلقه چاه عمیق و یک رشته قنات تامین خواهد شد .

موقعيت جغرافيائی طرح
• مناسبترین محل، مجاورت مخزن 7500 مترمکعبی موجود در بخش جنوب غربی شهر می باشد
تصویر مشاهده شده موقعیت این گزینه را نسبت به شهر درگز نشان میدهد.

کارفرما
• شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
safieh-daregaz