15:54:29    شنبه    ۲ بهمن ۱۴۰۰

پروژه های مطالعاتی و نظارتی تامین آب و کانال های انتقال آب کشاورزی

عنوان پروژه

فاز

موقعیت

کارفرما

مطالعات و نظارت بر عملیات اجرایی ترمیم بندخاکی ( استخر) رختیان بجنورد
مطالعاتی / نظارتی
خراسان شمالی - بجنورد
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
مطالعات مرحله دوم بند خاکی کوه کمر
مطالعاتی
خراسان شمالی - بجنورد
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع مدرن گلخانه ای پایاب سد مخزنی ابیورد
مطالعاتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعات مرحله دوم طرح تامین آب روستای بغبغو
مطالعاتی
خراسان رضوی - سرخس
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
مطالعه و نظارت عالیه و کارگاهی اجرای طرح عملیات آب و خاک تعاونی تولید اترک 14چاه شماره 1 روستای مقصودآباد
مطالعاتی / نظارتی
خراسان رضوی - قوچان
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
انجام عملیات نظارت عالیه وکارگاهی تجهیز و نوسازی اراضی تعاونی تولید قائم جام
نظارتی
خراسان رضوی - تربت جام
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
و .......