10:50:34    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

تامین آب از منابع سطحی و زیرزمینی و انتقال آب به شهرهای راز و غلامانسیمای طرح
• منابع تولید آب موجود
* راز
منابع اصلی تامین آب شهر راز 5 حلقه چاه که در بستر رودخانه حفر شده اند و یک چشمه با دبی 11/5 لیتر در ثانیه می باشد.
* غلامان
منابع اصلی تامین آب غلامان 3 حلقه چاه و یک چشمه با دبی 6/5 لیتر در ثانیه می باشد.آب استحصال شده از چاه ها توسط لوله پلی اتلین به قطر 90 به مخزن 200متر مکعبی منتقل می شود.

گزینه های تامین و انتقال آب
• تامین آب از چشمه ارناوه
• تامین آب از چشمه گوگول کال ایمانی
• انتقال آب به شهر های راز و غلامان از سد چندیر
• انتقال آب به شهرهای راز و غلامان از سد سومبار
• انتقال آب به شهرهای راز و غلامان از سد شیرین دره
• انتقال آب به شهر های راز و غلامان با احداث سد روی سر شاخه های رودخانه خرتوت
• انتقال آب به شهر های راز و غلامان با حفر چاه ( در آبرفت شهر راز و روستای مرزی سنگسار)


اهداف کلی طرح
* بررسی پتانسیل آبهای سطحی و زیرزمینی منطقه
* تامین نیاز آب شرب شهر های راز و غلامان
* بهبود امکانات رفاهی و تقویت صنایع کوچک در منطقه با بررسی گزینه های مختلف تامین و انتقال آب

موقعيت جغرافيائی طرح
• استان خراسان شمالی - بجنورد - بخش راز و جرگلان

کارفرما
• شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

wraz-gholaman