14:47:37    شنبه    ۲ بهمن ۱۴۰۰

پروژه های آبرسانی وخطوط انتقال

عنوان پروژه

فاز

موقعیت

کارفرما

مطالعاتی - نظارتی
خراسان شمالی - گرمه جاجرم
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
مطالعاتی - نظارتی
کرمان - جوزم و دهج
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
نظارتی
خراسان رضوی - درگز
شرکت آب منطقه ای خرسان رضوی
نظارتی
خراسان رضوی - طرقبه و شاندیز
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
نظارتی
خراسان رضوی - نیشابور و فیروزه
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
مطالعه شبکه آبرسانی به محلات عشایری خواجه منجیکوه و چاه زرد شهرستان نهبندان
مطالعاتی
خراسان جنوبی - نهبندان
اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی
مطالعاتی - نظارتی
خراسان جنوبی - درمیان
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
مطالعاتی
خراسان شمالی - راز، غلامان
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
مطالعاتی
خراسان رضوی - مشهد
پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سرخس
نظارتی
خراسان رضوی - مشهد
شرکت آب و فاضلاب روستایی مشهد