آبرسانی و خطوط انتقال آب

عنوان پروژه

فاز

موقعیت

کارفرما

طرح آبرسانی به شهر گرمه و جاجرم

مطالعاتی - نظارتی

خراسان شمالی - گرمه و جاجرم

شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

آبرسانی به شهرستان درمیان

مطالعاتی

خراسان جنوبی - درمیان

انجام خدمات نظارت طرح آبرسانی به شهر درمیان نظارتی خراسان جنوبی - درمیان شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین و انتقال آب به شهر جوزم مطالعاتی استان کرمان - جوزم شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
نظارت بر عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهرهای دهج و جوزم (طی 2 قرارداد) نظارتی استان کرمان - دهج و جوزم شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
طرح آبرسانی روستاهای سطح شهرستان مشهد نظارتی خراسان رضوی - مشهد سازمان آب و فاضلاب روستایی مشهد
نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آب شهرستان طرقبه و شاندیز نظارتی خراسان رضوی - طرقبه و شاندیز شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
مطالعات مرحله اول ودوم طرح تامین آب از منابع سطحی و زیرزمینی و انتقال آب به شهرهای راز وغلامان مطالعاتی خراسان شمالی - راز، غلامان شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب از سد ابیورد به درگز مطالعاتی خراسان رضوی - درگز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم خطوط انتقال و شبکه توزیع کشکوئیه و روستاهای اطراف مطالعاتی استان کرمان - رفسنجان شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
مطالعات مرحله اول مجتمع آبرسانی چرمه مطالعاتی خراسان جنوبی - سرایان سازمان آب وفاضلاب روستایی خراسان جنوبی
Table Table Table Table
Table Table Table Table
Table Table Table Table