10:27:13    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

آبرسانی به شهرستان درمیان


سیمای طرح
• سیمای کلی طرح پیشنهادی مشاور جهت تامین آب شرب شهرستان درمیان، توسعه بهره برداری از طریق حفر چاههای جدید در آبخوان های آبرفتی خوشاب (بواسطه آزاد بودن، بهره برداری بسیار اندک و آبخوانی مشترک و مرزی بودن) و ... و تغییر کاربری و تخصیص بخشی از آب ذخیره شده در سد رزه به عنوان گزینه های تامین آب در نظر گرفته شده است. پروژه تامین و انتقال آب حاضر بخشی از طرح کلی فوق الذکر بوده که با حفر دو حلقه چاه، دو ایستگاه پمپاژ و اجرای مخازن بتنی در افق کوتاه مدت، در حال اجرا می باشد.

اجزای کلی پروژه به شرح ذیل می باشد:
1 - خط جمع آوری چاه شماره 1 (انشعاب فرعی) با لوله GRP 200 میلیمتر با فشار 16 بار به طول 987 متر
2 - خط جمع آوری چاه شماره 2 (امتداد مسیر اصلی) با لوله GRP 150 میلیمتر با فشار 16 بار به طول 1160 متر
3 - خط انتقال مسیر اصلی با لوله GRP 250 میلیمتر با فشار 16 بار به طول 4735 متر تا ایستگاه پمپاژ شماره یک
4 - مخزن بتنی 300 متر مکعبی ایستگاه پمپاژ شماره یک و مخزن بتنی 200 متر مکعبی ایستگاه پمپاژ شماره دو
5 - خط انتقال با لوله GRP 200 میلیمتر با فشار 25 بار به طول 4990 متر تا ایستگاه پمپاژ شماره دو
6 - خط انتقال مسیر اصلی با لوله چدن داکتیل، 200 میلیمتر به طول 4160 متر از 8600 متر مسیر کلی تا مخزن بتنی درمیان
sima-darmian
map-darmian


اهداف کلی طرح
• مجموع نیاز آبی تا افق طرح معادل 5/4 میلیون متر مکعب به تفکیک 8/1 میلیون شهری و 7/2 میلیون روستائی برآورد گردید، که با توجه به منابع فعلی تامین آب و کسری تامین، کمبود آب حدود 4 میلیون متر مکعب تا افق طرح برآورد گردیده است که لازم است با توسعه بهره برداری و یا تخصیص منابع آبی جدید تامین گردد.

موقعيت جغرافيائی طرح
• شهرستان درمیان در شرق شهرستان بیرجند و شامل سه بخش قهستان، مرکزی و گزیک؛ و دارای چهار شهر است. بخش عمده این شهرستان بر محدوده های مطالعاتی درمیان- اسدآباد، گزیک-آواز و خوشاب انطباق دارد.

کارفرما
• شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی